WARUNKI HANDLOWE

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Niniejsze Ogólne warunki handlowe (dalej "Warunki") spółki TLV s.r.o., nr ID: 26106191 (dalej "Dostawca" lub „Usługodawca“) regulują, zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz, Kodeks cywilny (dalej "Kodeks cywilny"), wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku lub na podstawie umowy zawartej między Dostawcą a inną osobą (dalej "Użytkownik") w odniesieniu do (i) usługi monitorowania pojazdów (dalej "Usługa" lub "Usługi") świadczonej przez Dostawcę oraz (ii) dostarczenia urządzenia satelitarnego (śledzącego), dalej "Urządzenie" lub "Towar".
  2. Umowa między Dostawcą a Użytkownikiem o świadczenie Usług jest zwana dalej "Umową o świadczenie usług", umowa o dostawę Urządzenia jest zwana dalej "Umową o zakup", a obie umowy nazwane nazywane łącznie i oddzielnie "Umową".
  3. W Umowie mogą zostać uzgodnione postanowienia odbiegające od warunków. Postanowienia warunków stanowią integralną część Umowy.
 2. USŁUGA
  1. Usługa umożliwia Użytkownikowi:
   • monitorowanie ruchu pojazdów;
   • określanie ich lokalizacji, ocena przebiegu poszczególnych przejazdów;
   • generowanie elektronicznej ewidencji przebiegu na podstawie pozyskanych danych.
  2. Dane o przebiegu podróży i pozycji pojazdu przekazywane są z Urządzenia umieszczonego w pojeździe za pośrednictwem GPRS na serwer (magazyn danych) obsługiwany przez dostawcę lub upoważnioną przez niego osobę trzecią, gdzie są przechowywane w bazie danych. W jednostce sprzętowej pojazdu musi być zainstalowana karta SIM z taryfą obsługującą powyższy sposób transmisji danych. Karta SIM może być własnością Dostawcy lub Użytkownika.
  3. W przypadku dostarczenia karty SIM wraz z Urządzeniem, karta SIM pozostaje własnością świadczeniodawcy i zostaje użyczona użytkownikowi na okres opłaconego abonamentu. W tym okresie użytkownik jest zobowiązany do ochrony karty SIM przed uszkodzeniem, utratą lub zniszczeniem. Karta SIM nie może być używana do żadnych innych celów. Używanie karty SIM niezgodnie z przeznaczeniem uważa się za poważne naruszenie praw i obowiązków użytkownika, w wyniku czego dostawca ma prawo do natychmiastowego zablokowania karty SIM i przerwania świadczenia usługi. W okresie obowiązywania umowy użytkownik ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę, zniszczenie lub niewłaściwe użycie użyczonej mu karty SIM i jest zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody.
  4. Standardowa transmisja danych obowiązuje tylko na terytorium Polski. Jeśli Użytkownik potrzebuje transmisji danych także za granicą, koszt jest specyfikowany w cenniku.
  5. Użytkownik usługi ma dostęp do danych o swoich pojazdach i ewidencji przebiegu za pośrednictwem interfejsu dostępnego na stronie internetowej usługodawcy, która obecnie znajduje się pod adresem www.gpsnadzor.pl (dalej zwanego "Interfejsem"). Użytkownik potwierdza swoją tożsamość przy dostępie do Interfejsu za pomocą nazwy użytkownika i hasła dołączonych do jednostki sprzętowej lub przesłanych przez usługodawcę na adres elektroniczny użytkownika (dalej zwanych "Danymi dostępu").
  6. Usługa wykorzystuje system GPS do określenia lokalizacji i prędkości pojazdu. Technologia ta pozwala na stosunkowo dokładną lokalizację z odchyleniem od rzeczywistości rzędu kilku procent. Transmisja danych jest realizowana poprzez GPRS lub CSD. Użytkownik wybiera technologię transmisji danych z Urządzenia przy wyborze taryfy miesięcznej i może ją zmienić w porozumieniu Dostawcą.
  7. Interfejs umożliwia wprowadzenie danych o zużyciu paliwa. Na podstawie wprowadzonych danych oraz danych GPS dotyczących eksploatacji pojazdów Interfejs przetwarza statystyki dotyczące zużycia paliwa przez poszczególne pojazdy. Dokładność tych danych zależy przede wszystkim od poprawności wprowadzonych przez użytkownika informacji o tankowaniu.
  8. Interfejs umożliwia wyświetlanie poszczególnych podróży na mapach Europy Zachodniej i Środkowej. Prawa i licencje na dalsze wykorzystanie map nie są zawarte w usłudze.
  9. Dokładność rejestracji przebiegu zależy od marginesu błędu dla zastosowanej technologii GPS, charakteru przebytych tras oraz zachowania pojazdu podczas jazdy. Błąd bezwzględny jest częściowo korygowany przez współczynnik korekcyjny obliczany na podstawie danych prędkościomierza pojazdu wprowadzonych do systemu przez użytkownika. Aby automatyczna korekta działała prawidłowo, odczyt obrotomierza musi być wprowadzany co najmniej raz w miesiącu.
  10. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi Usługi archiwizację danych na serwerze (przechowywanie danych) przez okres dwudziestu czterech (24) miesięcy od ich pozyskania, po czym dane te mogą zostać usunięte przez Usługodawcę.
 3. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY, WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY
  1. Dostawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Użytkownika usługi polegającej na:
   • aktywacji konta na serwerze (magazynie danych)
   • zarządzaniu transmisją danych pomiędzy serwerem (magazynem danych) Urządzeniem; oraz
   • poskytnutí přístupových údajů nutných pro práci s webovým rozhraním.
  2. Interfejs WWW jest aplikacją o normalnej dostępności dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę, siedem (7) dni w tygodniu; Dostawca nie zobowiązuje się jednak do zapewnienia dostępności Interfejsu WWW w sposób ciągły i nieprzerwany. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje ten fakt. Dostawca jest uprawniony do przerwania dostępności tylko w uzasadnionych przypadkach (np. podczas konserwacji systemu lub modernizacji serwera) i do poinformowania Użytkownika z wyprzedzeniem o planowanej przerwie w dostępności Interfejsu lub dostępności Usług. W przypadku awarii technicznej po stronie Dostawcy lub osób trzecich, Dostawca jest uprawniony do przerwania dostępności Interfejsu lub dostępności Usług nawet bez wcześniejszego powiadomienia. Usługodawca podejmie odpowiednie starania w celu utrzymania ciągłej dostępności Usług. Dostawca będzie jednak stale rozwijać aplikację i stale modyfikować i dodawać nowe funkcjonalności do Usługi. Usługa jest aktualizowana automatycznie kilka razy w miesiącu, dostawca nie ma obowiązku informowania użytkownika o tych zmianach.
  3. Usługodawca zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim żadnych danych o pojazdach Użytkownika bez pisemnej zgody użytkownika, z wyjątkiem sytuacji, gdy taka współpraca jest wymagana przez przepisy prawa, orzeczenie sądu lub innego organu władzy publicznej lub porównywalną okoliczność.
  4. W przypadku rozwiązania przez Użytkownika umowy o świadczenie Usług lub zawieszenia świadczenia Usługi z powodu jakichkolwiek nieuregulowanych zobowiązań użytkownika wobec usługodawcy lub w przypadku niewłaściwego użytkowania sprzętu usługodawcy, usługodawca nie jest zobowiązany do ujawnienia Użytkownikowi danych o ruchu floty Użytkownika za okres korzystania z usługi.
  5. Ponadto Dostawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
   • przerwy w świadczeniu usługi wynikające z awarii połączenia internetowego, niedostępności/zaniku sygnału GPS/GSM lub uszkodzenia Urządzenia przez użytkownika lub osobę trzecią;
   • za szkody powstałe w wyniku udostępnienia danych dostępowych użytkownika osobom trzecim lub w wyniku niewłaściwego wykorzystania danych dostępowych użytkownika przez osobę nieuprawnioną
  6. Dostawca zobowiązuje się do udostępnienia Użytkownikowi Interfejsu po uiszczeniu opłaty abonamentowej (tj. po uiszczeniu odpowiedniej ceny za usługi) Zakres usług udostępnianych za pośrednictwem Interfejsujest określany w momencie zakupu abonamentu. Czas trwania dostępu jest uzależniony od długości wykupionego abonamentu. Po wygaśnięciu abonamentu Użytkownik będzie miał dostęp do Interfejsu WWW przez kolejne trzydzieści (30) dni, ale wyświetlane będą tylko dane pojazdu do dnia wygaśnięcia abonamentu.
  7. Po wykupieniu abonamentu na kolejny okres, dostęp do usługi zostaje odnowiony w zakresie nowo zakupionego abonamentu. Uznaje się, że nowo zakupiony abonament rozpoczyna się w dniu następującym bezpośrednio po wygaśnięciu poprzedniego abonamentu, nawet jeśli nowy abonament został zakupiony po tej dacie.
  8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Dostawca nie posiada informacji na temat konkretnego pojazdu, w którym w danym momencie fizycznie znajduje się Urządzenie (tj. czy nie została ona np. przeniesiona do innego pojazdu) i polega w tym zakresie na danych i informacjach pochodzących od Użytkownika. Dostawca nie jest zatem m.in. w stanie i nie jest zobowiązany do przekazywania Użytkownikowi jakichkolwiek zapisów lub statystyk dotyczących korzystania przez Użytkownika z Usługi w odniesieniu do konkretnego pojazdu.
  9. Usługodawca jest uprawniony - bez obowiązku wcześniejszego informowania Użytkownika - do ograniczenia lub zablokowania usługi i/lub dostępu do Interfejsu, w szczególności w przypadku:
   • naruszenia umowy przez użytkownika; i/lub
   • jakiegokolwiek zagrożenia lub niebezpieczeństwa dla usługodawcy lub strony trzeciej zaangażowanej w świadczenie usługi; i/lub
   • jakiegokolwiek zagrożenia lub niebezpieczeństwa dla interfejsu sieciowego, dostępu do interfejsu sieciowego lub świadczenia/użytkowania usługi; i/lub
   • i/lub w przypadku powzięcia informacji o możliwym nadużyciu danych dostępu Użytkownika.
 4. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
  1. Użytkownik zobowiązuje się do nieingerowania fizycznie w jednostkę sprzętową przeznaczoną do świadczenia Usługi. W przypadku otrzymania przez Użytkownika opakowania z Urządzeniem przed jego faktycznym zamontowaniem w pojeździe, Użytkownik nie jest uprawniony do otwierania lub naruszania w inny sposób opakowania. W przypadku otwarcia lub naruszenia oryginalnego opakowania Urządzenia, Użytkownik traci prawo do zlecenia montażu jednostki sprzętowej w autoryzowanym serwisie oraz gwarancję dotyczącą Urządzenia.
  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w przypadku instalacji jednostki sprzętowej przez inne niż autoryzowane centrum serwisowe może dojść do wadliwej instalacji, a Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezbłędne działanie jednostki sprzętowej. Dostawca nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za wady spowodowane nieprofesjonalną instalacją jednostki sprzętowej, jeżeli instalacja jest świadczona przez inny niż autoryzowany serwis.
  3. Użytkownik, w przypadku gdy monitorowany pojazd jest użytkowany przez osobę trzecią, zobowiązany jest do powiadomienia tej osoby, że Dostawca rejestruje i posiada informacje o lokalizacji monitorowanego pojazdu, a także zobowiązany jest do uzyskania zgody tej osoby trzeciej, że ruch pojazdu, w którym zainstalowano Urządzenie będzie monitorowany przez Dostawcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie odpowiedzialności wobec osoby trzeciej.
  4. Użytkownik zobowiązuje się ponadto, m.in:
   • nie używać żadnego sprzętu lub oprogramowania, które mogłoby doprowadzić do zakłócenia funkcjonalności Usługi, Urządzenia i/lub jakiegokolwiek sprzętu, infrastruktury lub innej usługi świadczonej przez Dostawcę;
   • nie ingerować w ustawienia Urządzenia ani samodzielnie zmieniać ustawionych parametrów;
   • nie umożliwiać dostępu do Interfejsu osobom nieuprawnionym, nie publikować ani w inny sposób nie ujawniać danych dostępu;
   • zmienić hasło dostępu użytkownika natychmiast po pierwszym logowaniu po otrzymaniu danych dostępu (aktywacji) do Interfejsu internetowego;
   • nie korzystać z Usługi w taki sposób, który będzie nadmiernie obciążać infrastrukturę dostawcy i/lub infrastrukturę usługi;
   • zachować poufność faktów poznanych w związku ze świadczeniem Usługi, z wyjątkiem informacji powszechnie dostępnych;
   • bez zbędnej zwłoki informować Usługodawcę o wszelkich zmianach jakichkolwiek swoich danych podanych w momencie rejestracji lub rozpoczęcia korzystania z Usługi.
  5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa jest świadczona Użytkownikowi jako użytkownikowi końcowemu i że Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania Usługi w jakikolwiek sposób osobom trzecim odpłatnie lub nieodpłatnie bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
  6. Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia, że wszystkie osoby uzyskujące dostęp do Interfejsu przy użyciu danych logowania podanych przez Użytkownika i korzystające z Interfejsu są upoważnione do reprezentowania Użytkownika w tym zakresie lub do działania w imieniu Użytkownika.
  7. Użytkownicy stanowiący podgrupę, zarządzaną przez Użytkownika, tacy jak w szczególności pracownicy użytkownika lub inni upoważnieni współpracownicy i przedstawiciele, kierują swoje zapytania wyłącznie do wyznaczonych upoważnionych osób kontaktowych po stronie użytkownika, a nie do świadczeniodawcy. Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia, że ci użytkownicy zostaną odpowiednio przeszkoleni i poinstruowani przez Użytkownika o warunkach korzystania z serwisu / Urządzenia. Cena usługi obejmuje wsparcie techniczne tylko dla tych upoważnionych osób kontaktowych. Ewentualne wsparcie techniczne udzielane innym osobom po stronie Użytkownika będzie świadczone przez dostawcę wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Użytkownika i za uzgodnioną opłatą.
 5. CZAS TRWANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG, ROZWIĄZANIE UMOWY
  1. Umowa o świadczenie usług jest zawierana na czas nieokreślony.
  2. Zarówno Dostawca jak i Użytkownik są uprawnieni do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług w formie pisemnej bez podania przyczyn. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu doręczenia go drugiej stronie.
  3. Prawa Usługodawcy do ograniczenia świadczenia Usługi przed rozwiązaniem Umowy na podstawie niniejszego Regulaminu pozostają nienaruszone.
 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Ochronę danych osobowych użytkownika zapewnia ustawa numer 101/2000 Sb o ochronie danych osobowych, w brzmieniu późniejszym.
  2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko / nazwa, nazwa firmy, adres zamieszkania / adres siedziby, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail, numer telefonu w przypadku, gdy dane te są danymi osobowymi w rozumieniu odpowiednich przepisów (dalej łącznie "Dane osobowe").
  3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie Danych osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy oraz w celu prowadzenia konta Użytkownika w interfejsie internetowym. O ile Użytkownik nie wybierze inaczej, Użytkownik wyraża również zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Dostawcę w celu przesyłania informacji i komunikatów handlowych do kupującego. Zgoda na przetwarzanie Danych osobowych w całości zgodnie z niniejszym artykułem nie jest warunkiem, który sam w sobie uniemożliwiałby zawarcie umowy.
  4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (podczas rejestracji, na swoim koncie użytkownika, podczas składania zamówienia w sklepie internetowym) w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą oraz że jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Dostawcy o każdej zmianie swoich danych osobowych.
  5. Dostawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkownika osobie trzeciej jako podmiotowi przetwarzającemu. Poza osobami transportującymi towar lub osobami zajmującymi się świadczeniem usługi, dane osobowe nie będą przekazywane przez sprzedawcę osobom trzecim bez uprzedniej zgody użytkownika.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany. Użytkownik potwierdza, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą oraz że został poinformowany, że jest to dobrowolne podanie danych osobowych.
  7. Jeżeli Użytkownik uzna, że usługodawca lub podmiot przetwarzający (art. 6.5) dokonuje przetwarzania jego danych osobowych w sposób sprzeczny z ochroną życia prywatnego i osobistego nabywcy lub sprzeczny z prawem, w szczególności jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe w odniesieniu do celu ich przetwarzania, może:
   • zażądać wyjaśnień od Dostawcy lub podmiotu przetwarzającego,
   • zażądać od Dostawcy lub podmiotu przetwarzającego usunięcia nieprawidłowości.
  8. Jeżeli użytkownik zażąda informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, Dostawca jest zobowiązany do udzielenia mu tych informacji. Dostawca jest uprawniony do pobrania uzasadnionej opłaty za udzielenie informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Stosunki prawne powstałe w związku z umową lub jej przedmiotem regulowane są pomocniczo przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez Kodeks Cywilny.
  2. Jeżeli za zgodą Usługodawcy towar zostanie dostarczony przed zapłatą ceny zakupu, użytkownik nie nabywa prawa własności do towaru do czasu zapłaty pełnej ceny zakupu.
  3. Jeżeli stosunek ustanowiony Umową zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu.
  4. Umowa ze wszystkimi jej elementami zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia i porozumienia między stronami dotyczące przedmiotu umowy. Nie dokonano żadnych dodatkowych ustnych uzgodnień do Umowy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej.
  5. Strony ustalają, że Użytkownik nie jest uprawniony do cesji lub przeniesienia Umowy (lub jakiejkolwiek jej części) na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Użytkownik jest uprawniony do potrącenia swojej wierzytelności z wierzytelnością wzajemną Usługodawcy tylko wtedy, gdy wierzytelność do potrącenia została Użytkownikowi prawomocnie przyznana przez sąd.
  6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, postanowienie nieważne zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest możliwie najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.
  7. Użytkownik niniejszym przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu art. 1765 § 2 Kodeksu cywilnego.

* * * * *

W Pradze, 1 stycznia 2020 r.